Dữ liệu biên mục

Đảng bộ huyện Tam Dương(Tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2000 đến năm 2010 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 03 15
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phùng, Thị Thuận Hải
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giai đoạn 2000 - 2010, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh phúc, Lịch sử Đảng, Giáo dục phổ thông, Giáo dục, Đảng Cộng sản Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 129 tr. + CD-ROM+Tóm tắt#Electronic Resources#Luận án ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)