Dữ liệu biên mục

Đảng bộ huyện Tam Dương(Tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2000 đến năm 2010 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 03 15
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phùng, Thị Thuận Hải
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV ,Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giai đoạn 2000 - 2010 ,Huyện Tam Dương ,Tỉnh Vĩnh phúc ,Lịch sử Đảng ,Giáo dục phổ thông ,Giáo dục ,Đảng Cộng sản Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)