Dữ liệu biên mục

Chuyển biến kinh tế - Xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh(1954 - 2005) : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Văn Dũng
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Hiện đại, Lịch sử Việt Nam Cận đại, Tỉnh Bắc Ninh, 1954 - 2005, Kinh tế - xã hội, Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 240 tr. + CD-ROM + Tóm tắt#Electronic Resources#Luận án TS. Lịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)