Dữ liệu biên mục

Chuyển biến kinh tế - Xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh(1954 - 2005) : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Văn Dũng
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV ,Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Hiện đại ,Lịch sử Việt Nam Cận đại ,Tỉnh Bắc Ninh ,1954 - 2005 ,Kinh tế - xã hội ,Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)