Dữ liệu biên mục

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lý, Na (Li Na)
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS Văn học Việt Nam 62 22 01 21 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#258 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)