Dữ liệu biên mục

Đối chiếu giới từ tiếng Hán hiện đại với giới từ tiếng Việt hiện đại (qua một số giới từ) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 62 22 02
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lý, Yên Châu (Li Yanzhou)
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 150 tr. + CD-ROM + tóm tắt#Electronic Resources#Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 02 40 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)