Dữ liệu biên mục

Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008 : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Tiến Dũng
Thông tin xuất bản: ‬‬ĐHKHXH&NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#169 tr. + CD-ROM +Tóm tắt#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)