Dữ liệu biên mục

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 2010 : Luận án TS. Lịch sử : 62 22 56 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị Hiện
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đường lối lãnh đạo, Quyền con người, Đảng Cộng sản Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources#Khái quát về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trước năm 1986. Làm rõ chủ trương của Đảng về bảo đảm quyền con người; đồng thời, làm rõ những biện pháp, giải pháp cơ bản của Đảng trong việc tổ chức thực hiện bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 201 (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)