Dữ liệu biên mục

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 2010 : Luận án TS. Lịch sử : 62 22 56 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị Hiện
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đường lối lãnh đạo ,Quyền con người ,Đảng Cộng sản Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)