Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Môi trường
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Ngô, Gia Bảo
Thông tin xuất bản:
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phát triển bền vững, Sinh vật ngoại lai, Ô nhiễm môi trường, Vĩnh Phúc, Bảo vệ môi trường
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Tổng quan về hiện trạng, tình hình quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại (SVNLXH) trên thế giới, các nước đang phát triển và tình hình diễn biến của các loài SVNLXH ở Việt Nam. Nghiên cứu hiện trạng phát triển, con đường du nhập và tác động của SVNLXH đến đa (...)#Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững -- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011#100 tr. + CD-ROM
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)