Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Môi trường
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Ngô, Gia Bảo
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phát triển bền vững ,Sinh vật ngoại lai ,Ô nhiễm môi trường ,Vĩnh Phúc ,Bảo vệ môi trường
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)