Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Thị Tuyết
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015#84 tr. + CD-ROM#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)