Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu, đánh giá chính sách quản lý chất thải nguy hại ở Việt nam: Trường hợp chất thải bóng đèn : Luận văn ThS. Môi trường trong Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trương, Thúy Mai
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)