Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu, đánh giá chính sách quản lý chất thải nguy hại ở Việt nam: Trường hợp chất thải bóng đèn : Luận văn ThS. Môi trường trong Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trương, Thúy Mai
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 84 tr. + CD-ROM#Electronic Resources#Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững -- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)