Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu về sinh kế và quản lý rừng tại bản Sái Lương, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Hiền
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 50 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)