Dữ liệu biên mục

Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực : Luận văn ThS. Môi trường và Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bùi, Duy Khánh
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)