Dữ liệu biên mục

Xây dựng bộ chỉ số thực hiện phân loại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Cẩm
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IEQA - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)