Dữ liệu biên mục

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Quy Nhơn : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Khánh Linh
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chất lượng giáo dục, Giáo dục đại học, Văn hóa chất lượng
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Làm rõ được sự phát triển văn hóa chất lượng (VHCL) trong trường Đại học Quy Nhơn hiện nay. Phân tích một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển VHCL trong trường ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2009-2013. Đề xuất các giải pháp phát triển VHCL trong trường ĐH (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)