Dữ liệu biên mục

Tác động của việc đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA đối với các Khoa thuộc các trường đại học thành viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Anh Đào
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chuẩn AUN-QA, Giáo dục đại học, Đánh giá chất lượng, Chương trình đào tạo
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Tổng quan về nghiên cứu tác động đánh giá cấp chương trình; Mô hình ĐBCL trong giáo dục đại học; AUN-QA và đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu tác động của việc đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu c (...)#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)