Dữ liệu biên mục

Tác động của việc đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA đối với các Khoa thuộc các trường đại học thành viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Anh Đào
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chuẩn AUN-QA ,Giáo dục đại học ,Đánh giá chất lượng ,Chương trình đào tạo
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IEQA - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)