Dữ liệu biên mục

Đánh giá tác động của dự án giáo dục Việt – Bỉ đến phương pháp dạy và học (nghiên cứu trường hợp trường CĐSP Điện Biên) : Luận văn ThS. Giáo dục học
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Tường Vy
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Hợp tác giáo dục, Phương pháp học, Phương pháp dạy học, Dự án giáo dục, Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp dạy; phương pháp học; tổng quan nghiên cứu tác động của dự án giáo dục Việt - Bỉ đến đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp học tập. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của dự án giáo dục Việt Bỉ đến việc đ (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)