Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo mô hình TQM: trường hợp chương trình đào tạo Kế toán, phân tích và kiểm toán liên kết giữa Khoa Quốc tế, ĐHQGHN với đại học Kĩ thuật quốc gia Tambov, Liên bang Nga : Luận văn Th
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Phan Quang
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý chất lượng tổng thể, Giáo dục đại học, Liên kết đào tạo, Chương trình đào tạo, Đánh giá chất lượng
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Đưa ra định nghĩa một số khái niệm cơ bản như chất lượng, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng tổng thể, khách hàng của giáo dục trong bối cảnh áp dụng những lý thuyết này trong môi trường giáo dục; làm rõ cơ sở lý luận phương pháp n (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)