Dữ liệu biên mục

Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền của những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Phan, Thị Hậu
Thông tin xuất bản: H. : Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật Hiến pháp, Việt Nam, Quyền công dân, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)