Dữ liệu biên mục

Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Vũ, Thị Phượng
Thông tin xuất bản: H. : Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ,Việt Nam ,Đạo đức pháp luật
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)