Dữ liệu biên mục

OPTIMISATION PAR PARALLÉLISATION DE L’ALGORITHME DE RECALAGE ÉLASTIQUE 3D FREE FORM DEFORMATION (FFD)
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 3
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: LÊ, Xuân Sang
Danh mục: Luận án, luận văn, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)