Dữ liệu biên mục

Workflows scientifiques sur plusieurs clouds
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: ĐÀO, Văn Toán
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: le coût et le makespan ,Le cloud computing ,le modèle IaaS ,l’environnement multi-clouds ,le workflow scientifique ,l’algorithme d’ordonnancement ,SimGrid Cloud Broker ,le simulateur Amazon Web Service
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)