Dữ liệu biên mục

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đặng, Thị Kim Chung
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 117 tr.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Kinh tế tài chính
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Khái quát những vấn đề lý luận về chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân tích một số yếu tố tác động đến chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Tập trung nghiên cứu nội dung chính sách, động thái phát triển FDI của nước ta, chủ yếu là các chính sách về FDI theo qui định của Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam và các lần điều chỉnh (1987-2005), và một số chính sách khác có liên quan. Làm rõ ảnh hưởng của chính sách thu hút FDI đối với nền kinh tế, những điểm hợp lý và hạn chế, bất hợp lý của chính sách, tìm ra nguyên nhân tại sao chính sách FDI của nước ta thiếu thực tiễn và chưa được sự ủng hộ thật sự của các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị đối với chính phủ, đối với các cơ quan xây dựng và thực thi chính sách FDI, góp phần hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam thời gian tới
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)