Dữ liệu biên mục

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đặng, Thị Kim Chung
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 117 tr.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam ,Đầu tư trực tiếp nước ngoài ,Kinh tế tài chính
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)