Dữ liệu biên mục

Các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 83 tr.
Từ khóa: Luật hành chính, Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phân tích các vấn đề về cơ sở lý luận của các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam bao gồm những vấn đề khái quát về tư tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch sử; sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền Việt Nam; những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian qua, đề xuất một số biện pháp: phải giữ vững tính chất giai cấp công nhân và tính chất nhân dân, tính chất nhân đạo của Nhà nước; Phát huy các giá trị của nền dân chủ XHCN và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; Tiến hành đồng bộ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đổi mới hệ thống chính trị; Cần tiếp thu và vận dụng các giá trị phổ biến và kinh nghiệm thế giới về xây dựng nhà nước pháp quyền vào quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền; Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian tới
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)