Dữ liệu biên mục

Các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 83 tr.
Từ khóa: Luật hành chính ,Xã hội chủ nghĩa ,Nhà nước pháp quyền
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)