Dữ liệu biên mục

Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và một số vấn đề đặt ra trong việc đổi mới quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trương, Thị Diệu Thuý
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 103 tr.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, Pháp luật, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu bản chất của Nhà nước pháp quyền và đặc điểm của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền. Phân tích, đánh giá và rút ra nhận xét về thực trạng hệ thống pháp luật và công tác xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay; những ưu điểm và hạn chế. Từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới quy trình lập pháp để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)