Dữ liệu biên mục

Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và một số vấn đề đặt ra trong việc đổi mới quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trương, Thị Diệu Thuý
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 103 tr.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền ,Pháp luật ,Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)