Dữ liệu biên mục

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Dương, Thành Nghĩa
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Hoạt động ngoại khóa ,Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2016-06
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)