Dữ liệu biên mục

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Duy Khải
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công tác GDQPAN ,trung tâm GDQPAN
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2016-07
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)