Dữ liệu biên mục

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 12492
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đào, Bá Công
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin
Danh mục: Luận án, luận văn, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2016-06-08
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)