Dữ liệu biên mục

Vai trò của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên tại Trườn g Đại học - Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Vũ, Văn Thà
Thông tin xuất bản:
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục cho sinh viên
Danh mục: Luận án, luận văn, CDS - Bài viết khác
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)