Dữ liệu biên mục

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Khoa Quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, ĐHQGHN
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 12287
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Duy Khải
Từ khóa: chất lượng đội ngũ giảng viên, bồi dưỡng
Danh mục: Luận án, luận văn, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)