Dữ liệu biên mục

Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đặng, Đình Hoàng
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: củng cố quốc phòng và an ninh ,kinh tế xã hội
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)