Dữ liệu biên mục

Giáo dục quốc phòng-an ninh nâng cao nhận thức làm thất bại hoạt động "diễn biến hòa bình" thông qua lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thế Hậu
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Dân tộc và tôn giáo ,giáo dục quốc phòng và an ninh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)