Dữ liệu biên mục

Giáo dục quốc phòng-an ninh nâng cao nhận thức làm thất bại hoạt động "diễn biến hòa bình" thông qua lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 12284
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thế Hậu
Từ khóa: Dân tộc và tôn giáo, giáo dục quốc phòng và an ninh
Danh mục: Luận án, luận văn, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)