Dữ liệu biên mục

Giảng dạy Quốc phòng-An ninh góp phần phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 12283
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trần, Ngọc Sang
Từ khóa: lĩnh vực tư tưởng văn hóa, diễn biến hòa bình
Danh mục: Luận án, luận văn, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)