Dữ liệu biên mục

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN - kết quả và kinh nghiệm
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Hoàng, Đức Giang
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục quốc phòng - an ninh ,nâng cao chất lượng ,sinh viên ,cán bộ, giảng viên
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)