Dữ liệu biên mục

Algorithme parallèle de Descente de gradient stochastique multi-classes pour la classification d''images
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: NGUYỄN, Quốc Khải
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)