Dữ liệu biên mục

Chủ tịch Hồ Chí Minh-anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 11553
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Văn Hùng
Tình trạng vật lý: 2 tr.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc
Danh mục: Luận án, luận văn, CDS - Bài viết khác
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)