Dữ liệu biên mục

DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thanh Hiếu
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III"
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ITI - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)