Dữ liệu biên mục

DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thanh Hiếu
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III"
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: phần nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương:Chương 1: Hiện trạng tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IIIChương 2: Nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữChương 3: Dự án số hóa tài liệu lưu trữ Trung Tâm Lưu trữ Quốc gia III
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)