Dữ liệu biên mục

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM CHỈ ĐẠO TUYẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Minh Phúc
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: TÓM TẮT LUẬN VĂN "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM CHỈ ĐẠO TUYẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI"
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn được trình bày theo bố cục gồm 3 chương như sau: Chương I: Giới thiệu trung tâm chỉ đạo tuyến và bài toán chiến lược phát triển CNTT. Chương này tập trung vào giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, vai trò và mục tiêu phát triển của Trung tâm, sự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển CNTT tại Trung tâm. Chương II: Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin. Chương này tập trung vào lý thuyết về chiến lược, xây dựng chiến lược trong tổ chức và phương pháp luận về xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho tổ chức.  Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến. Chương này dựa trên phương pháp luận từ chương II để xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến phù hợp với pháp luật, tiêu chí thực hiện và dựa trên cơ sở tiền đề hiện có. Đồng thời, đưa ra giải pháp thực hiện và danh sách các dự trọng điểm sẽ thực hiện theo từng giai đoạn dựa trên giải pháp đề xuất.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)