Dữ liệu biên mục

HỆ THỐNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, CÁC CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Khánh Hòa
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tóm tắt luận văn hệ thống chức danh nghề nghiệp, các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin và giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tại Diễn đàn cấp cao về CNTT-TT Việt Nam năm 2013 và ASOCIO 2014, vai trò của CNTT đã được nâng tầm thành “Phương thức phát triển”. Với vai trò này, phát triển nguồn nhân lực CNTT sẽ là con đường tất yếu để hình thành xã hội thông tin, góp phần tăng trưởng kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế thế giới, trong đó phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao là khâu đột phá. Thực trạng hệ thống ĐT nguồn nhân lực CNTT trong những năm gần đây tiếp tục được duy trì, ổn định về quy mô và hình thức ĐT, chất lượng ĐT ngày càng được nâng cao, đặc biệt việc ĐT nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đã được chú trọng. Muốn có một chiến lược ĐT đúng đắn, phù hợp phải biết nhu cầu của thị trường, xác định rõ hệ thống chức danh nghề nghiệp, các trình độ cho từng chức danh, chương trình ĐT cho từng trình độ của từng chức danh tương ứng với chuẩn kỹ năng CNTT đã xây dựng. Do vậy, việc nghiên cứu các vấn đề về hệ thống chức danh nghề nghiệp, chuẩn kỹ năng CNTT và vấn đề ĐT nguồn nhân lực CNTT là rất cần thiết, có tính cấp bách về ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)