Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp kiến trúc cơ quan xí nghiệp để xây dựng hệ thống chứng thực điện tử văn bản pháp lý
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Thiện, Nguyễn Đức
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tóm tắt luận văn Nghiên cứu ứng dụng phương pháp kiến trúc cơ quan xí nghiệp để xây dựng hệ thống chứng thực điện tử văn bản pháp lý
Danh mục: Luận án, luận văn, ITI - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Có rất nhiều thủ tục hành chính công vẫn yêu cầu phải có bản gốc hoặc bản sao đã được chứng thực (được cấp từ sổ gốc, được chứng thực sao y bản chính) của các văn bản giấy tờ có giá trị pháp lý. Do đó một mặt sẽ kéo dài thời gian chuẩn bị và xử lý hồ sơ, mặt khác nó chính là yếu tố ngăn cản việc cung cấp dịch vụ công hoàn toàn trực tuyến.Vì vậy để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính phủ điện tử, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng bản sao đã được chứng thực điện tử thay cho bản sao đã được chứng thực bằng giấy bằng cách cung cấp các dịch vụ chứng thực điện tử văn bản pháp lý: Các văn bản giấy tờ sau khi số hóa (bản sao) sẽ được chứng thực điện tử, được cấp một mã số duy nhất và được lưu trên hệ thống, các bản sao đã được chứng thực điện tử này sẽ được sử dụng trong các giao dịch thay cho bản gốc.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)