Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp kiến trúc cơ quan xí nghiệp để xây dựng hệ thống chứng thực điện tử văn bản pháp lý
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Thiện, Nguyễn Đức
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tóm tắt luận văn Nghiên cứu ứng dụng phương pháp kiến trúc cơ quan xí nghiệp để xây dựng hệ thống chứng thực điện tử văn bản pháp lý
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ITI - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)