Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ wifi diện rộng
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đàm Công Dũng
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tóm tắt luận văn ,Kiến trúc hệ thống quản lý ,Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ITI - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)