Dữ liệu biên mục

Văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Việt Dũng
Thông tin xuất bản: ĐHQG
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 109 tr.
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, Doanh Nghiệp, Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Thứ nhất, luận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu trước đây về văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức. Lý thuyết được tổng hợp đầy đủ và đúng với định hướng nghiên cứu của đề tài. Thứ hai, luận văn đã áp dụng mô hình nghiên cứu của Robert Quinn và Kim Cameron và mô hình 3 cấp độ văn hóa của Edgar H.Schein để phân tích thực trạng VHDN của các DN CNTT trên địa bàn Hà Nội, với hơn 130 phiếu khảo sát thu về. Kết quả đưa ra có độ phù hợp cao và chỉ rõ được các điểm đạt được, điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về xây dựng và phát triển VHDN của các DN CNTT trên địa bàn TP Hà Nội.Thứ ba, luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)