Dữ liệu biên mục

Réseau maillé sans fil à basse consommation énergétique
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: HAMADOUN, Tall
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Consommation énergétique ,Duty- Cycle ,capteurs Z1 ,trafic de contrôle ,RPL ,6LoWPAN ,Réseau de capteurs
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)