Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu tiếp cận sinh thái nhân văn vào đánh giá tính bền vững của việc phát triển nuôi tôm tại vùng nuôi tập trung ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Loan
Thông tin xuất bản: CRES, VNU
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Sinh thái nhân văn, Phát triển nuôi tôm ven biển, CRES
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án đã trình bày tóm tắt và phát triển lý thuyết sinh thái nhân văn, làm rõcác giá trị và sự cần thiết của khoa học sinh thái nhân văn trong phát triển bền vững.Sử dụng tiếp cận sinh thái nhân văn, luận án đã thực hiện đánh giá tính bền vữngcủa phát triển nuôi tôm tại vùng nuôi tập trung ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnhNam Định. Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luận án bao gồm:đánh giá nhanh nông thôn, phân tích hệ thống, phân tích hóa lý, phân tích chi phí lợiích mở rộng, quản lý bền vững dựa vào hệ sinh thái và công đồng, phương pháp chỉsố thịnh vượng của Robert Prescott-Allen và chỉ số bền vững trang trại nuôi thủysản của Nguyễn Đình Hòe.Vùng nuôi tôm tập trung ven biển huyện Nghĩa Hưng có tốc độ phát triểnnhanh chóng về diện tích, hạ tầng cơ sở, nhưng năng suất và sản lượng có xu hướnggiảm từ năm 2005 đến nay. Hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi đều hạn chế, vàkhi thực hiện đánh giá theo phương pháp chi phí lợi ích mở rộng thì một số mô hìnhcòn cho hiệu quả âm. Đánh giá phát triển bền vững vùng nuôi tôm tập trung đượcthực hiện cho ba cấp độ hệ thống là đầm nuôi, vùng nuôi và toàn huyện. Kết quảnhận được là ở cả ba cấp hệ thống, chỉ số thịnh vượng đều đạt ở mức trung bình.Nguyên nhân trực tiếp của sự phát triển không bền vững của vùng nuôi liênquan trực tiếp đến việc không kiểm soát được các yếu tố con giống, chất lượng môitrường và nguồn thức ăn. Nguyên nhân sâu sa của vấn đề nằm ở nguồn vốn hạn chế,chất lượng lao động thấp và thể chế quản lý không phù hợp và kém hiệu quả.Để đưa hoạt động nuôi tôm trong vùng đi theo con đường phát triển bềnvững, luận án đề xuất phải tổ chức lại hệ thống quản lý, thiết lập cơ chế quản lý dựavào cộng đồng trên cơ sở nên tảng lợi ích kinh tế chung, thay đổi cơ chế quản lývùng nuôi phân tán, manh mún bằng cơ chế quản lý tập trung và hiệu quả, nâng caochất lượng lao động và sử dụng các công cụ kinh tế khác nhau để đảm bảo tăngcường và ổn định nguồn vốn cho hoạt động nuôi.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)