Dữ liệu biên mục

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ LẮNG ĐỌNG AXÍT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VIỆT NAM
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản: CRES, VNU
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Lắng động axit ,Đồng bằng sông Hồng ,CRES
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)