Dữ liệu biên mục

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ CHIỀNG CỌ, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Toan, Le Trong
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chi trả dịch vụ môi trường rừng ,sinh kế người dân
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)