Dữ liệu biên mục

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ CHIỀNG CỌ, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Toan, Le Trong
Thông tin xuất bản:
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chi trả dịch vụ môi trường rừng, sinh kế người dân
Danh mục: Luận án, luận văn, CRES - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Các hệ sinh thái rừng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với con người trong việc duy trìmôi trường sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Rừng không chỉcung cấp nguyên liệu như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ mà còn có các lợi ích trong việc duy trìvà bảo vệ môi trường, đó là điều hoà khí hậu, hạn chế xói mòn và bồi lắng, bảo vệ bờ biển,điều tiết nguồn nước và hạn chế lũ lụt.Thế những hệ sinh thái đang ngày càng suy thoái nghiêm trọng, do ý thức của cộng đồngchưa được nâng cao, họ vẫn luôn coi tài sản rừng là nguồn thu nhập sinh sống của họ. Họcoi rừng là của chung. Nên họ đã khai thác không hợp lý, làm cho tài nguyên rừng ngàycàng cạn kệt và suy giảm nghiêm trọng, các chính sách quản lý rừng chưa tốt nếu không nóiđến sai lầm trong việc coi tài nguyên rừng như những sản phẩm sinh lợi cho nền kinh tế, dovậy nhiều chương trình, chính sách ra đời nhằm cải thiện môi trường rừng như chương trình661,327, giao đất giao rừng và nay là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES).PFES là một trong những chính sách đáp ứng được cơ chế kinh tế nhằm bù đắp cho bên bảovệ và duy trì dịch vụ hệ sinh thái. Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ýthức của người dân đã được nâng cao trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nhưngchưa có nghiên cứu nào đánh giá một cách cụ thể về những tác động của chính sách manglại cho sinh kế của cộng đồng như thế nào? vì vậy, nghiên cứu “Chính sách chi trả dịch vụmôi trường rừng và sinh kế cộng đồng: trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thànhphố Sơn La, tỉnh Sơn La” sẽ được thực hiện tại tỉnh Sơn La nhằm mục đích tìm hiểu nhữngvấn đề sau:
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)