Dữ liệu biên mục

Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học đến công tác quản lý đào tạo trong hai Đại học quốc gia
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Tạ, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 149 tr.
Từ khóa: Chính sách kiểm định ,Đánh giá giáo dục ,Chất lượng giáo dục ,Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IEQA - Dissertations
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)